Medlemsmøte om Rustifondet

Medlemsmøte om Rustifondet

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til medlemsmøte om Rustifondet!

Sted: Hordaland kunstsenter
Tid: Onsdag 16.november kl 19

På årsmøtet 2016 ble det vedtatt at Frida og Olav Rustis legat, Rusti-fondet, skal avvikles og at midlene skal overføres til BKFH. Vi ønsker å diskutere med dere hvordan kan vi best kan forvalte midlene – hva skal vi bruke pengene til?

Pengene i fondet var en gave fra Frida og Olav Rusti til BKFH, etter salget av Urdi-huset på nittitallet. Summen er nå i underkant av 300 000, og utgifter i forbindelse med avvikling vil bli trukket fra før BKFH disponerer de. Sannsynligvis blir fondet avviklet ved nyttår.

Det er noen krav til hvordan midlene skal forvaltes:
– Midlene skal benyttes over minst 10 år fremover
– Midlene skal bære navnet Rusti-fondet, og følge fondets formål:
Fondets midler skal benyttes til beste for bildende kunstnere i Bergen, herunder stipendier, kunstfaglige og kunstpolitiske møter, seminarer eller andre tiltak innenfor nevnte formål, etter nærmere bestemmelse av foreningens styre eller et eget utvalg oppnevnt av foreningens styre.
– Midlene skal ikke benyttes til drift

Skal det opprettes en egne verv i BKFH som tar seg av administrasjon, vurderinger, tildelinger og lignende, eller skal BKFHs styre fungere som administrasjon med alt det medfører? Kan administrasjon eventuelt deles mellom styremedlem(mer) i BKFH og medlem valgt til verv på årsmøtet? Skal arbeid med administrasjon i tilfelle betales fra fondsmidlene?

Skal pengene tildeles enkeltkunstnere som stipend etter søknad? Hva med å dele ut en kunstpris? Eller skal pengene tildeles ulike prosjekter etter formålet, etter søknad? Skal pengene benyttes av BKFH-styret til prosjekter etter formålet, og skal medlemmene i så fall involveres i arbeidet?

Overdragelsen av midlene byr på mange muligheter – vi håper dere har mulighet til å komme på møtet og diskutere gode forslag med oss!