Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå.

Søkere som har mastergrad eller diplom fra norsk billedkunstutdanning eller tilsvarende fra utlandet kan søke hele året. For alle andre er søknadsfristen 1.september hvert år.

Last ned søknadsskjema i word.doc eller pdf, eller send oss en e-post med den samme info som påkreves i søknadsskjemaet (bkfh@kunstsenter.no).

Gratis studentmedlemskap
BKFH tilbyr gratis studentmedlemskap til billedkunststudenter på masternivå. Studentmedlemskapet gjelder til og med det året en avslutter utdannelsen og gir tilsvarende rettigheter som ordinært medlemskap bortsett fra stemmerett og medlemskap i Norske billedkunstnere (NBK). For at et studentmedlemskap skal gå over til ordinært medlemskap må en søke om dette etter endt utdannelse.

Ordinært medlemskap koster 700,- pr/år
I tillegg kommer kontingent til NBK, dersom man ikke er medlem fra før gjennom annen grunnorganisasjon. I 2024 er denne på 1785,- pr/år.

For søkere med formalkompetanse: Søkere som har avlagt en mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag, samtidskunst ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Norges teknisknaturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Høgskolen i Tromsø (HITØ), får medlemskap i organisasjonen. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4, 5 studieår* eller diplom etter 4 studieår** får medlemskap i organisasjonen. Dette vil også gjelde for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet***

* Hovedfag fra KHIB, fagområde fotografi og grafikk Hovedfag fra KHIO, fagområde farge og grafikk.

** Gjennomført 4årig studium ved KHIO, avdeling Statens kunstakademi. Gjennomført 4årig studium ved KHIB, Avdeling kunstakademiet. Gjennomført 4årig studium ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

***Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med overnevnte KHIB, KHIO, NTNU og HITØ, og skoler som gir rett til lån i lånekassen.

Har du rett til medlemskap på bakgrunn av formalkompetanse kan du søke hele året.

For andre søkere: For søkere med avlagt Bacholorgrad i kunst fra KHIB, KHIO, NTNU og Høgskolen i Tromsø (HITØ), Avdeling for kunstfag og tilsvarende utdanninger i utlandet, må utdannelsen også ses i sammenheng med søkerens kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling. For søkere uten kunstfaglig utdannelse vil kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling være vurderingsgrunnlag.

Søknadsfrist er 1.september hvert år. Søknadene vurderes av BKFHs Kunstneriske Råd utfra følgende kriterier:

• Utdanning

• Kunstnerisk aktivitet

• Utsmykkingsoppdrag

• Innkjøp

• Stipendtildeling

• Priser

Les mer om opptakskriteriene for NBKs distriksorganisasjoner på NBKs hjemmeside.