Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 
 

Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). Våre 250 medlemmer har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

 

Honorarberegning

 
 

Honorarberegning ved kunstneriske oppdrag og prosjektsøknader

Som selvstendig næringsdrivende kunstner er det opp til den enkelte å fastsette prisen på egne tjenester. I tillegg til materialutgifter må en kalkulere med en timesats for forarbeid/ideutvikling, gjennomføring og administrasjon av prosjektet. I tillegg til bevissthet om egen verdi, er det da nyttig å kjenne til det som ellers er anerkjente og gjeldende satser. Konkurranseloven forbyr publisering av veiledende minstesatser, oppfordringer om å “ta forsvarlig betalt” og lignende. I mangel av dette har vi samlet informasjon om satser som kan fungere som referanse ved honorarberegning.

RÅD OG LENKER

Beregne timepris

Frilansweb.no har laget en kalkulator for å beregne hvor mye du bør ha betalt i timen: Kalkulator


Lønn vs. honorar i næring

Som andre næringsdrivende må kunstnere beregne seg høyere betaling for oppdrag i næring enn for arbeid som utføres som lønnstaker. Dette fordi en ikke får dekket utgifter til kontorhold m.m., ikke får feriepenger, ikke har forsikring eller arbeidstakernes rettigheter, men likevel betaler forhøyet trygdeavgift. Næringsdrivende har ikke rett på sykepenger  de første 16 dager. Deretter dekkes kun 65%. Les mer om forskjellene mellom det å være lønnsmottaker og næringsdrivende her.

Når honorar ikke utbetales som lønn men som honorar til næringsdrivende sparer oppdragsgiver utgifter til bl.a. sykepenger, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Dette utgjør en innsparing på minst 30%. For å i tillegg kompensere for bl.a.  forhøyet trygdeavgift, forsikringer, verktøy- og kontorhold vil en næringsdrivende som regel måtte kreve minst det dobbelte av det som er vanlige lønnsatser.

POSITIV ENDRING ANGÅENDE FORELDREPENGER. Fram til 1. juli 2008 hadde selvstendig næringsdrivende bare rett til 65 prosent dekning av inntekten ved foreldrepermisjon, og de måtte tegne en egen forsikring for å oppnå samme utbetaling som lønnsmottakere. Nå er 100 % dekning hovedregel for alle. Men uansett må en ha vært yrkesaktiv i minst seks av de siste ti månedene før en går ut i permisjon, for å ha krav på foreldrepenger.

Veiledende satser for timebetalt undervisning høyere utdanning (2004!):
– Enklere undervisning: kr 310 pr. undervisningstime.
– Standardundervisning: kr 545 pr. undervisningstime.
– Spesiell undervisning: kr 800 pr. undervisningstime.

(Disse satsene for undervisning var gjengitt i Statens Personalhåndbok fram til 2004. Siden da har den gjennomsnittlige lønnsveksten i staten vært rundt 5 %. Satsene er mer å betrakte som satser for lønninger (inkl. forberedelse) ved timebasert undervisning, enn som honorarer til selvstendig næringsdrivende. Til sammenligning kan  honorarer for forelesninger ved Kunsthøgskolen i Bergen kan ligge rundt kr 2.000 til 2.500.)

NBK-medlemmer kan melde seg inn i Forskerforbundet til redusert pris. Disse organisasjonene er tilsluttet henholdsvis UNIO og LO og har derigjennom avtaler med stat og kommune. Dette vil bl.a. være relevant for de som arbeider mye innen skoleverket.

Honorardel ved søknader om prosjektstøtte
Det er viktig å synliggjøre hva det faktisk koster å gjennomføre utstillinger og prosjekter. I tillegg til materialutgifter må en kalkulere med en timesats for forarbeid/ideutvikling, gjennomføring og administrasjon av prosjektet. Også på et mer overordnet plan er det viktig å synliggjøre avstanden mellom de faktiske kostnadene ved å produsere kunst og de støttebeløpene som blir gitt. Skal en på sikt ha håp om at der blir mer midler til billedkunst må en vise hvilket behov der er og hvilke kostnader en har.

RELEVANTE SATSER I UTVALG

Under er eksempler og utdrag fra satser og avtaler som kan danne utgangspunkt for prisfastsettelse:

Norske Billedkunstnere / Kultur og kirkedepartementet

Konsulenter i utsmykkingssaker (sept 2012): 558,- pr. time.

Staten

Godtgjøring i statlige utvalg (2011):
Leder: kr 475 pr. time
Øvrige medlemmer: kr 360 pr. time

Godtgjøring for selvstendig næringsdrivende i statlige utvalg:
Arbeid i møter: kr 990 pr. time
Møteforberedelser: kr 360 pr. time
(Veiledende satser fra Statens Personalhåndbok 2011)

Rikskonsertene

Pr. konsertdag på turné (2007): kr 2.232
(Forberedende arbeid, prosjektutarbeidelse m.m. kommer i tillegg)
Den kulturelle skolesekken i Hordaland har i noen sammenhenger tatt utgangspunkt i rikskonsertenes satser.

Norsk Forfattersentrum

Minstesatser for oppdrag i skoleverket (2011):
Enkelttime i klasserom (inntil 30 elever): kr 1.490
Dobbelttime i klasserom: kr 1.990

Andre oppdrag:
Opplesning o.a. inntil 30 min: kr 1.490
Opplesning o.a. deltakelse over 30 min: kr 2.490

BONOs tariffer

Norsk Journalistlags frilanssatser

(Utdrag fra minstesatsene for 2008)

Tekst: kr 560 pr. time (Minstehonorar: kr 1.090)
Fotografi: Standard honorar pr. bilde: fra kr 1.450
Timepris på fotooppdrag: Inntil 2 timer: kr 1.950
Utover 2 timer: kr 560  pr. time
TV: Ferdig redigert nyhetsinnslag inntil 1 min og 30 sek. kr 8.540
Ferdig redigert featurereportasje inntil 2 min og 30 sek: kr. 11.000
Timepris på TV/radio oppdrag: kr. 560

 
 
 

Kontakt oss

Vi gjeninnfører kontortid, hver første torsdag i mnd kl. 13.00-17.00. Velkommen!

BKFH har kontor på Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen

E-post: bkfh(at)kunstsenter.no
Org. nr. 986 888 411

Linker

Arkiv

Siste poster

Search